Sostenibilitat | ESPAIROUX Arquitectura

La Casa Passiva i els edificis EEC (Edifici Energia neta Zero)

DISSENY, ESTALVI, SALUT I MEDI AMBIENT

Certified Passive House Tradesperson

La Casa Passiva i els edificis EEC (Edifici Energia neta Zero)

DISSENY, ESTALVI, SALUT I MEDI AMBIENT

El concepte “Passiva” s’utilitza per definir la capacitat de l’edificació per aprofitar al màxim els recursos naturals de l’entorn, cercant un funcionament el més autònom possible, minimitzant l’aportació d’energia addicional i la dependència dels elements mecànics (“Sistemes Actius”).

Durant el procés de disseny és important tenir en compte els següents conceptes:

Z

Correcta orientació solar

Buscar l’entrada del Sol cap a l’interior de l’habitatge durant els mesos freds i protegir-se dels mateixos durant els mesos càlids.

Z

Aïllament tèrmic

Els gruixos adequats permeten gaudir de confort interior a l’habitatge, tant a l’estiu com a l’hivern sense necessitat de consum energètic. L’aïllament ha d’ésser continu i evitar les pèrdues per ponts tèrmics.

Z

Sistemes de ventilació natural

Ventilació creuada i recuperadors d’energia.

Z

Sistemes actius d’alt rendiment

Minimitzant l’ús d’aquests, és important que les instal·lacions siguin d’alta eficiència.

Molt més que una etiqueta
La qualificació energètica A suposa al llarg de l’any un important estalvi energètic i econòmic.

ABANS
Control de pèrdues tèrmiques.

DESPRÉS

Per fi junts…

DISSENY, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, ESTALVI ECONÒMIC

Certified Passive House Tradesperson
SOSTENIBILITAT | Espairoux Arquitectura Barcelona

Reforma Bioclimàtica

INTERIORISME I ESTALVI ENERGÈTIC

Al realitzar una reforma integral hem de tenir en compte diversos aspectes, a més de la redistribució de l’espai o del canvi de materials, es poden cercar millores en:

Eficiència energètica i per tant estalvi econòmic.

Salut, qualitat de vida, benestar i confort de l’espai.

Interiorisme i estil: un entorn estètic actualitzat i personalitzat forma part del benestar.

Millora del medi ambient: la millor manera per contribuir a la sostenibilitat global comença a la teva pròpia llar.

Una bona inversió: un habitatge bioclimàtic consumeix i es desgasta menys, a l’ésser més sa envelleix millor, s’aconseguirà una millor certificació energètica i si algún dia es ven s’obtindrà un millor preu.

Salut i materials naturals

DECÀLEG D’UN HABITATGE SALUDABLE

1- HABITATGE I ENTORN:
Elecció de l’emplaçament de l’habitatge ambientalment més favorable i integració urbanística positiva d’acord amb l’arquitectura local i amb l’entorn (camp, poble, ciutat…), fent prevaldre els espais exteriors cuidats i l’abundant vegetació (zones arbrades o boscoses, parcs…).

2- AVALUACIÓ GLOBAL DELS FACTORS DE RISC ENTORN A L’HABITATGE:
Soroll i contaminació acústica, fonts de contaminació electromagnètica (línies d’alta tensió, subestacions elèctriques, transfomadores, antenes de telefonia mòbil o de telecomunicacions) o fonts de contaminació ambiental (abocadors, indústries contaminants, incineradores…).

3- ESTUDI GEOBILÒGIC DE L’EMPLAÇAMENT DE L’HABITATGE:
I especialment dels espais de llarga permanència (dormitoris, llocs de treball, descans…) evitant les zones d’intensa radicació terrestre, les alteracions tel·lúriques o geofísiques i els creuaments de bandes geomagnètiques, escollint les zones favorables per a la salut i la vida.

4- ABSÈNCIA DE CONTAMINACIÓ ELÈCTRICA DE L’HABITATGE:
Evitant la proximitat a fonts de contaminació electromagnètica i realitzant instal·lacions elèctriques biocompatibles en l’habitatge (apantallament de cables, correctes preses de terra, sistemes de desconnexió elèctrica automàtics…).

5- CRITERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ:
Disseny bioclimàtic que aprofita els recursos de la natura per a climatitzar l’edifici. Elecció raonada dels sistemes constructius i dels materials, primant el que siguin el més eficients, confortables, saludables i ecològics possibles. Prioritzar l’estalvi energètic i l’ús d’energies netes i renovables.

6- MATERIALS SANS I ECOLÒGICS:
Elecció dels materials, pintures, acabats, mobiliaris i elements decoratius, segons criteris de biocompatibilitat i mediambientalment respectuosos (ecològics). Els materials han de propiciar la salut dels habitants, ésser transpirables, de baixa emissió radioactiva i absents de compostos químics potencialment tòxics.

7- QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR:
Mantenir una constant renovació de l’aire interior i una adequada ionització. Evitar la introducció en l’habitatge d’elements de construcció o de productes de neteja, amb substàncies químiques potencialment tòxiques per a la salut o agressives per al medi ambient. Optar per una “química suau” i poc agresiva. Fer ampli ús de les plantes per a la purificació i neteja de l’aire interior.

8- IL·LUMINACIO NATURAL:
Orientació de les façanes principals al Sol, amplies obertures i elecció de sistemes d’il·luminació artificial de màxima eficiència, baix consum energètic i alta qualitat biològica (espectre solar complet).

9- OPTIMA GESTIÓ DELS RESIDUS NATURALS:
Evitar la generació d’excessius residus domèstics, amb consum responsable i la separació selectiva a l’habitatge. Gestió responsable de l’aigua (estalvi, reciclatge i depuració ecològica).

10- RESPONSABILITAT DE L’HABITATGE AMB LA VIDA, LA SALUT I L’ENTORN:
Promovent que els habitatges siguin dissenyats, construïts o rehabilitats amb consciència i responsabilitat medi ambiental, essent conscients de la implicació que l’habitatge exerceix sobre la salut dels seus habitants i com a factor de risc o d’impacte ambiental. I procurant que els habitatges i espais de treball compleixin en la mesura del possible amb uns criteris mínims d’higiene energètica i implementin de forma progressiva els criteris de biohabitabilitat.